151. Shri Pratap Singh
152. Shri Dharam Pal Gulati
153. Ms. Nirmal Kaur
154. Shri Dara Singh
155. Shri Kuldeep Nayer
156. Shri Kultar Singh Lamba
157. Shri Surjit Singh
158. Shri Jasbir Singh
159. Shri Ravinder Singh
160. Shri Sewa Singh
161. Ms. Kamini Jaiswal
162.

Shri Harminder Singh

163. Shri Devinder Singh
164. Smt. Gurdeep Kaur
165. Smt. Surindr Kaur
166. ShrI Om Bir Singh    -----    Police
167. Shri O.P. Yadav       -----    Police
168. Shri Jaipal Singh     -----    Police
169. Shri Harmeet Singh -----    Police
170. Shri Vijay Malik       ------    Police
171. Shri Ramphal Singh-----    Police
172. Ms. Vrinda Grover
173. Shri R.C. Gaur         -----    Police
174. Shri Shiv Dutt Sharma --   Police
175. Shri  RamPhal         -----    Police