126. Shri Chanan Singh
127. Shri Gajinder Singh
128. Shri Ram Kumar
129. Shri Ram Niwas
130. Inspector Bishan Mohan
131. Shri Sharanjit Singh
132. Shri Gurbachan Singh Rathod
133. Shri Santok Singh
134. Shri Tarlochan Singh
135. Shri Ram Bilas Paswan
136. Ms. Jagdish Kaur
137. Shri Gurbachan Singh
138. Shri Ranjit Singh Narula
139. Shri P.N. Malhotra
140. Shri Vijay Kumar Malhotra
141. Shri Sharad Yadav
142. Shri I.K. Gujral
143. Shri George Vergese
144. Shri Krishandev Singh
145. Shri Ravinder
146. Ms. Jaya Shrivastava
147. Shri Surinder Singh
148. Shri K.R.Malkani
149. Shri Jasvinder Singh
150. Shri Govind Narayan