1. Shri Patwant Singh
2. Shri Mukhtiar Singh
3.  Shri Ram Jethmalani
4. Shri Ajit Singh
5. Smt. Jaya Jaitley
6. Shri J.S.Rawal
7. Shri Khushwant Singh
8. Shri Madan Lal Khurana
9. Shri Daljinder Singh
10. Shri Narender Singh
11.  Ms.Madhu Kishwar
12. Shri Rahul Kuldip Bedi               Affidavit
13. Shri Bua Singh, S/o Bela Singh
14.  Shri Harjinder Singh
15. Shri Swami Agniwesh
16. Shri Avtar Singh Diwan
17. Shri Monish Sanjay Suri,         Affidavit 1 - 2 - 3 
18. Shri Ajit Singh 
19. Shri Kirpal Singh Chawla
20. Shri H.P. Chawla
21. Shri Aasa Singh
22. Shri Baldev Singh
23. Shri N.D. Pancholi                    Affidavit
24. Shri Ashok Jaitly                       Affidavit
25. Shri Joginder Singh