51. Shri Dayal Singh
52. Shri Jit Singh
53. Ms. Surinder Kaur
54. Ms. Manjit Kaur
55. Shri Amar Singh
56. Shri Avtar Singh
57. Shri Hari Nihal Singh
58. Shri Jai Chand Rathor
59. Giani Baldev Singh
60. Shri Gurdeep Singh
61. Shri Harbans Singh
62. Shri Gurmeet Singh
63. Ms. Mohinder Kaur
64. Shri Charanjeet Singh
65. Shri Raj Kumar          --------      Police
66. Shri Mahinder Singh --------      Police
67. Shri T.S. Bhalla         --------      Police
68. Shri Anil Dudeja        --------      Police
69. Shri Ramesh Chander ------     Police
70. Smt Vimlesh Yadav   --------     Police
71. Shri Gurmeet Singh   --------     Police
72. Shri Ranbeer Singh  --------      Police
73. Shri Gurcharan Dass --------     Police
74. Shri Amrik Singh Bhullar ----    Police
75. Shri Hardeep Singh  --------      Police