26. Shri Harkirat Singh
27. Shri Mahinder Singh
28. Pritpal Kaur
29. Amarjit Kaur
30. Bhajan Kaur
31. Harvinder Singh
32. Shri Bodhraj
33. Shri Ganpat Singh
34. Shri Ajit Singh
35. Shri Mohan Singh
36. Shri Parsa Singh
37. Mrs. Shammi Bai
38. Mrs. Janki Bai
39. Mrs. Gopi Kaur
40. Mrs. Surinder Kaur
41. Mrs. Cham Kaur
42. Shri Jeet Singh
43. Shri Kulbir Singh
44. Ms. Satpal Kaur
45. Ms. Bakshish Kaur
46. Ms. Phul Kaur
47. Shri Wazir Singh
48. Ms. Jasbir Kaur
49. Ms. Gurmeet Kaur
50. Ms. Joginder Kaur