76. Shri Mahinder Singh Chikara   --    Police
77. Shri G.S. Randhwa           --------      Police
78. Shri Ved Pal Rathi           --------       Police
79. Shri S.S. Manan               --------      Police
80. Shri Ved Singh                  -------       Police
81. Shri Rakesh Giri               --------      Police
82. Shri Satyendera Nath       --------      Police
83. Shri Prithvi Singh              --------      Police
84. Shri Dharmpal Sharma     -------      Police
85. Shri Ranjit Kumar              --------     Police
86. Shri Sardar Singh Rana     ------      Police
87. Shri Rajinder Gautam      --------      Police
88 Shri Ashok Kumar Tyagi   -------      Police
89. Shri Harpal Singh             --------      Police
90. Shri Rakesh Bhatnagar   --------      Police
91. Smt Shyama Pant            --------      Police
92. Shri Shanoor Khan          --------       Police
93. Shri S.P.Yadav                 --------      Police
94. Shri Jagjeet Singh           --------       Police
95. Shri Iqbal Mohammad     --------       Police
96. Ms. Prem Soni                 --------       Police
97. Shri Ram Mehar              --------       Police
98. Shri Hem Chand              --------       Police
99. Shri Daryao Singh           --------       Police
100. Shri R.C. Thakur              --------       Police